Adopcja dziecka z innym niż polskie obywatelstwem


Data dodania: 11-04-2019 r.
Ilość wejść: 2 042.

 

Paweł Sołtyszewski

radca prawny 

z Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych.

 

 

 

 

 

 

  1. Czy osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą w Polsce adoptować cudzoziemca?                       Tak. Osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą w Polsce przysposobić małoletniego cudzoziemca, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej.                                                                  Art. 1106.K.p.c.                                                                                                                                                                           &  1. Do jurysdykcji krajowej należą sprawy o przysposobienie, jeśli osoba, która ma być przysposobiona, jest obywatelem polskim albo będąc cudzoziemcem ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej.                                                                                                                                                            & 2. Sprawy o przysposobienie należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy przyspasabiający jest obywatelem polskim i ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej. W razie przysposobienia wspólnego przez małżonków wystarczające jest, że jeden z małżonków jest obywatelem polskim i ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Co dzieje się z obywatelstwem dziecka, po adopcji przez rodziców posiadających polskie obywatelstwo?                                                                                                                                                            Małoletni cudzoziemiec, przysposobiony przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, nabywa automatycznie obywatelstwo polskie, jeśli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia ( art.16 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim. ). Po spełnieniu tych 2 warunków czyli przysposobienie pełne i wiek poniżej 16 lat przysposobiony małoletni nabiera z mocy prawa polskie obywatelstwo. Niezależnie od momentu (daty) przysposobienia przepis nakazuje traktować nabycie obywatelstwa z dniem urodzenia. Tym samym sytuacja małoletniego, który nabył obywatelstwo polskie wskutek przysposobienia jest taka sama, jak małoletniego który uzyskał obywatelstwo poprzez urodzenie. Mimo, że przysposobienie jest stosunkiem prawnym, który może zostać rozwiązany ( art. 125 i 126 k.r.o.), to jednak nie może to prowadzić do utraty obywatelstwa polskiego.
  3. Czy cudzoziemiec może adoptować małoletniego cudzoziemca w Polsce?                                                   To zależy. Nie ma jednolitych przepisów, wszystko zależy od istnienia umowy z konkretnym państwem. W przypadku braku umowy zastosowanie mają przepisy prawa międzynarodowego prywatnego.
  4. Czy małoletni posiadający rumuńskie obywatelstwo, może być adoptowany w Polsce przez małżeństwo , które również ma obywatelstwo rumuńskie?                                                                        Tak. Małoletni posiadający rumuńskie obywatelstwo, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski może być adoptowany w Polsce przez małżeństwo, które ma obywatelstwo rumuńskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski.                                                                                                                                                                     Problematyka jurysdykcji w sprawach o przysposobienie została unormowana w wielu dwustronnych umowach zawartych przez Polskę. Przyjęte rozwiązania są zróżnicowane, jednakże większość z umów opiera jurysdykcję na łącznikach dotyczących przyspasabianego. Największą grupę stanowią umowy, które ustalają jurysdykcję w oparciu o łącznik obywatelstwa przysposabianego. Jeżeli przysposabiany jest obywatelem jednego państwa, a ma miejsce zamieszkania w drugim państwie, w którym ma miejsce zamieszkania także przyspasabiający, właściwe są sądy tego państwa (  umowy z Białorusią, z Estonią, z Jugosławią,  z Litwą,  z Łotwą, z Rosją,  z Rumunią, z Ukrainą ).                                                                                                                            art. 35  ust.5 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Rumunią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, sporządzono w Bukareszcie w dniu 15 maja 1999.
Chcę pomóc