Wsparcie dziecka z FASD w domu i szkole.


Data dodania: 27-11-2019 r.
Ilość wejść: 3 724.

Redaktor/Autor: Ewa Juchniewicz

Monika Guzicka 

diagnosta FASD i terapeuta integracji bilateralnej w 

Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie ” Tęcza serc ” w Szczecinie 

oraz mama zastępcza dziecka z p FAS.

Dzieci z FAS wymagają zdiagnozowania, zrozumienia, wsparcia, rehabilitacji i nieustannej stymulacji.  Zostały nieodwracalnie skrzywdzone jeszcze zanim się urodziły. Są ofiarami swoich matek, spożywających alkohol w czasie ciąży. Z  FAS  się nie wyrasta, nie można go wyleczyć, ale przy odpowiednim prowadzeniu chorego dziecka, można zdecydowanie podnieść jakość jego życia.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

RAD i DAD zespół zaburzonych więzi.


Data dodania: 30-10-2019 r.
Ilość wejść: 5 301.

Redaktor/Autor: Ewa Juchniewicz

Magdalena Rypina

psycholog Działu Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie.

Psychoterapeuta poznawczo- behawioralny w trakcie procesu certyfikacji .

Więzi to relacje międzyludzkie niezbędne każdemu człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Z częścią z nich się rodzimy, część nabywamy w trakcie interakcji z otoczeniem. Kluczową rolę odgrywają te, które każdy człowiek wykształca w sobie, między 6 miesiącem a 3 rokiem życia. Najważniejszym czynnikiem rozwoju dziecka na każdym jego etapie, jest drugi człowiek, inni ludzie. 

Czytaj więcej

Chcę pomóc

FAS – alkoholowy zespół płodowy.


Data dodania: 26-08-2019 r.
Ilość wejść: 3 376.

Redaktor/Autor: Ewa Juchniewicz

Agnieszka Hartung

pedagog, diagnosta, terapeuta FASD, terapeuta integracji sensorycznej oraz terapii poznawczej. Współpracuje z Zachodniopomorską Fundacją Pomocy Rodziny  Tęcza serc w Szczecinie.

FAS – czyli Płodowy Zespół Alkoholowy – są to zaburzenia, jakie pojawiają się u dzieci, jako rezultat spożywania alkoholu przez kobietę w ciąży. Jest to zespół wad wrodzonych, dotyczących rozwoju i wyglądu ciała oraz dysfunkcji układu nerwowego, głównie mózgu. Jedyną przyczyną występowania FAS jest spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży.
Alkohol powoduje więcej szkód w rozwijającym się płodzie niż inne substancje
łącznie z marihuaną, heroiną i kokainą.

 

– alkoholizm dotyczy 2 % kobiet w wieku rozrodczym
– na FAS cierpi dwoje na 1000 noworodków, rocznie rodzi się ok. 1200 dzieci z tym zespołem
– FAS wystąpił u 40 % dzieci matek pijących ponad 5 kieliszków alkoholu dziennie
– u ok. 30 – 50 % potomstwa matek nadużywających alkohol wystąpiło upośledzenie umysłowe. Częstość występowania FASD (zaburzeń ze spektrum FAS) wahają się od jednego do kilku procent wszystkich urodzonych dzieci.

Z FAS się nie wyrasta i nie da się go wyleczyć, ale można pomóc tym osobom łatwiej żyć.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Pomoc dla usamodzielniającej się młodzieży z pieczy zastępczej.


Data dodania: 22-07-2019 r.
Ilość wejść: 1 950.

WSPARCIE  DLA USAMODZIELNIAJĄCEJ  SIĘ MŁODZIEŻY Z PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Młodzieży usamodzielniającej się i wychodzącej z pieczy zastępczej jest zagwarantowany cały pakiet pomocy. Pomoc tą określa Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r , Dział IV pomoc dla usamodzielnianych art. 140 do 153 ,  Ustawa o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r.  (Dz. U. 2016 r., poz. 930) – art. 88 – 90 a ,   oraz lokalne, w naszym przypadku szczecińskie dodatkowe instrumenty wsparcia.

Warunkiem korzystania z pomocy jest przygotowanie przez usamodzielnianego Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU). Program ten przygotowuje usamodzielniany z opiekunem usamodzielnienia i przedstawia go do zatwierdzenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub innej osobie działającej z jego upoważnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności.

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny Działu Pieczy Zastępczej, wychowawca, psycholog, terapeuta inny pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej lub inna osoba wskazana przez usamodzielnianego i zaakceptowana przez Dyrektora MOPR  lub innego upoważnionego pracownika MOPR.

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Zatwierdzony Indywidualny Program Usamodzielnienia i jego realizacja staje się podstawą do korzystania z przysługujących form pomocy. Co oznacza, że w przypadku zmiany planów ujętych w tym Programie usamodzielniany musi zgłosić je niezwłocznie właściwemu pracownikowi Działu Pieczy Zastępczej w celu aktualizacji i akceptacji zmian w IPU.

Po zakończeniu realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia osoba usamodzielniania wraz z opiekunem usamodzielnienia i pracownikiem Działu Pieczy Zastępczej dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Szkolenia na rodziny zastępcze.


Data dodania: 27-06-2019 r.
Ilość wejść: 2 287.

 

 

Agnieszka Gierszewska – pedagog, kierownik sekcji do spraw niezawodowej i spokrewnionej pieczy zastępczej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

 

 

 

SZKOLENIA  NA  RODZINY  ZASTĘPCZE.

Szkolenia  na rodziców zastępczych to zasób wiedzy i umiejętności, z którymi na dobrą sprawę powinno się zapoznawać  dzieci w szkole, a już na pewno wszystkich ludzi spodziewających się dziecka. Relacje w rodzinie, tworzenie więzi, komunikacja, radzenie sobie z emocjami to podstawy prawidłowych postaw wobec najbliższych, to szczęśliwe dzieciństwo i spełnione macierzyństwo, to gwarancja udanego związku.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Piecza zastępcza -pomoc i wsparcie


Data dodania: 20-06-2019 r.
Ilość wejść: 2 042.

 

Małgorzata Olszewska 

Kierownik sekcji

ds. zawodowej pieczy zastępczej i wsparcia specjalistycznego

Piecza zastępcza – wsparcie i pomoc 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

Na terenie jednego powiatu może działać więcej niż jeden organizator rodzinnej pieczy zastępczej

W Szczecinie organizatorem pieczy zastępczej jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej realizuje  Dział Pieczy Zastępczej Sz-n, ul. Słowackiego 13 tel. 091 – 42- 27 – 027.
Podstawowym zadaniem Działu Pieczy Zastępczej jest udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym w wykonywaniu swoich funkcji oraz prawidłowemu pełnieniu opieki i wychowania, a także rozwiązywaniu zgłaszanych problemów i zapewnianiu właściwej pomocy podopiecznym.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Święto Rodzicielstwa Zastępczego.


Data dodania: 09-06-2019 r.
Ilość wejść: 1 276.

Redaktor/Autor: Ewa Juchniewicz

Szczecin jak zwykle z rozmachem przygotował się do tego jedynego w swoim rodzaju święta. Rodzicielstwa zastępczego,  trudnego, odpowiedzialnego, pełnego niespodzianek, poświęcenia, ale i satysfakcji, miłości i wdzięczności. Nie wiem, czy jest to zawód , powołanie, pasja, styl życia czy zwyczajnie  chęć bycia potrzebnym, kimś , kto ratuje i przywraca wiarę w dorosłego człowieka, ale z całą pewnością jest to życie, które zostawia ślad, które nadaje sens, które jest nieprzeciętne. Rodzicielstwo zwykłe często jest instynktowne, rodzicielstwo zastępcze świadome i przemyślane.

W samym Szczecinie w 2018 r w pieczy zastępczej przebywało 1011 dzieci z czego w pieczy rodzinnej 810  w wieku do 3 lat 79 dzieci, od 4 do 10 roku życia  282 dzieci,  powyżej 10 roku życia 499 dzieci oraz 151 osób pełnoletnich. Rodzinną pieczę zastępczą w mieście sprawują 542 rodziny z czego 384 to rodziny zastępcze spokrewnione.

Do rodzin biologicznych wróciło 40 dzieci.

W pieczy rodzinnej na terenie miasta Szczecin pełną kwalifikację do adopcji miało 53  dzieci, a zgłoszonych do kwalifikacji adopcyjnej było 83 dzieci. Z czego 14 zostało przysposobionych ( stan na 30.06.2018)

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Piecza zastępcza – finansowe wsparcie


Data dodania: 18-05-2019 r.
Ilość wejść: 1 984.

PIECZA  ZASTĘPCZA – FINANSOWE WSPARCIE.

Każdej rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domom dziecka przysługują świadczenia finansowe na utrzymanie każdego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

Na każde dziecko umieszczone w

– rodzinie zastępczej spokrewnionej  694,- zł miesięcznie

– rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz rodzinnym domu dziecka 1.052,- zł miesięcznie

– rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na każde dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością dodatkowo nie mniej niż 211,- zł miesięcznie.

Ponadto na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przysługuje świadczenie 500 + w wysokości 500,- zł miesięcznie.

Opiekun dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, odbiera zasądzone dziecku alimenty od rodzica biologicznego.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Piecza zastępcza – jej formy.


Data dodania: 15-04-2019 r.
Ilość wejść: 980.

PIECZA  ZASTĘPCZA

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Ma ona charakter czasowy.

Celem pieczy zastępczej jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych, zapewnienie dziecku przygotowania do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami. Piecza zastępcza ma przede wszystkim zapewnić pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej oraz w formie instytucjonalnej.

Czytaj więcej

Chcę pomóc