Święto Rodzicielstwa Zastępczego.


Data dodania: 09-06-2019 r.
Ilość wejść: 155.

Redaktor/Autor: Ewa Juchniewicz

Szczecin jak zwykle z rozmachem przygotował się do tego jedynego w swoim rodzaju święta. Rodzicielstwa zastępczego,  trudnego, odpowiedzialnego, pełnego niespodzianek, poświęcenia, ale i satysfakcji, miłości i wdzięczności. Nie wiem, czy jest to zawód , powołanie, pasja, styl życia czy zwyczajnie  chęć bycia potrzebnym, kimś , kto ratuje i przywraca wiarę w dorosłego człowieka, ale z całą pewnością jest to życie, które zostawia ślad, które nadaje sens, które jest nieprzeciętne. Rodzicielstwo zwykłe często jest instynktowne, rodzicielstwo zastępcze świadome i przemyślane.

W samym Szczecinie w 2018 r w pieczy zastępczej przebywało 1011 dzieci z czego w pieczy rodzinnej 810  w wieku do 3 lat 79 dzieci, od 4 do 10 roku życia  282 dzieci,  powyżej 10 roku życia 499 dzieci oraz 151 osób pełnoletnich. Rodzinną pieczę zastępczą w mieście sprawują 542 rodziny z czego 384 to rodziny zastępcze spokrewnione.

Do rodzin biologicznych wróciło 40 dzieci.

W pieczy rodzinnej na terenie miasta Szczecin pełną kwalifikację do adopcji miało 53  dzieci, a zgłoszonych do kwalifikacji adopcyjnej było 83 dzieci. Z czego 14 zostało przysposobionych ( stan na 30.06.2018)

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Piecza zastępcza – finansowe wsparcie


Data dodania: 18-05-2019 r.
Ilość wejść: 528.

PIECZA  ZASTĘPCZA – FINANSOWE WSPARCIE.

Każdej rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domom dziecka przysługują świadczenia finansowe na utrzymanie każdego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

Na każde dziecko umieszczone w

– rodzinie zastępczej spokrewnionej  694,- zł miesięcznie

– rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz rodzinnym domu dziecka 1.052,- zł miesięcznie

– rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na każde dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością dodatkowo nie mniej niż 211,- zł miesięcznie.

Ponadto na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przysługuje świadczenie 500 + w wysokości 500,- zł miesięcznie.

Opiekun dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, odbiera zasądzone dziecku alimenty od rodzica biologicznego.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Piecza zastępcza – jej formy.


Data dodania: 15-04-2019 r.
Ilość wejść: 114.

PIECZA  ZASTĘPCZA

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Ma ona charakter czasowy.

Celem pieczy zastępczej jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych, zapewnienie dziecku przygotowania do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami. Piecza zastępcza ma przede wszystkim zapewnić pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej oraz w formie instytucjonalnej.

Czytaj więcej

Chcę pomóc