Czy rodzinie zastępczej niezawodowej należy się urlop macierzyński?


Data dodania: 29-05-2019 r.
Ilość wejść: 229.

 

Paweł Kowalski, radca prawny Stanowiska ds. Obsługi Prawnej MOPR w Szczecinie 

Czy rodzinie zastępczej niezawodowej należy się urlop macierzyński?

Tak, rodzinom zastępczym spokrewnionym i niezwodowym przysługuje urlop macierzyński , a po nim rodzicielski. Łącznie rodzic może być z dzieckiem w domu przez rok. Za ten czas otrzyma zasiłek macierzyński.
Miesięczna wysokość zasiłku macierzyńskiego jest nie mniejsza niż 1000 zł.
Urlopu, tak macierzyńskiegi jak i rodzicielskiego  udziela się na pisemny wniosek pracownika, który jest rodzicem zastępczym spokrewnionym lub niezawodowym. Wniosek ten należy złożyć u pracodwacy do 21 dni od przyjęcia dziecka do rodziny.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Czy osoba samotna może zostać rodziną zastępczą?


Data dodania: 21-05-2019 r.
Ilość wejść: 307.

 

 

Bogusława Porzezińska

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

 

 

 

 

                                                               

   Czy osoba samotna może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą może być osoba samotna ( kobieta lub mężczyzna) lub małżeństwo. Rodziny zastępczej nie mogą tworzyć osoby pozostające w nieformalnym związku np. żyjące w konkubinacie.

Osoba lub małżeństwo ubiegające się o bycie rodziną zastępczą muszą również spełniać następujące warunki:

– nie mogą mieć ograniczonej ani zawieszonej władzy rodzicielskiej co do swoich dzieci, nie są oraz nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – jeżeli taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem- nie mają przeciwwskazań zdrowotnych, przy czym orzeczenie o niepełnosprawności nie wyklucza z ubiegania się o możliwość zostania rodziną zastępczą.

– mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe ( w przypadku rodziny niezawodowej, jedna z osób tworzących tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu).

Kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka muszą przejść szkolenie ( jest bezpłatne) oraz uzyskać kwalifikacje na rodzinę zastępczą.  Szkolenia są przeprowadzane przez Ośrodki Adopcyjne, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Chcę pomóc

Czy przyjmując dziecko w pieczę zastępczą trzeba zapewnić mu osobny pokój?


Data dodania: 13-05-2019 r.
Ilość wejść: 515.

 

Bogusława Porzezińska

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

 

 

 

 

Czy  przyjmując dziecko w pieczę zastępczą trzeba zapewnić mu osobny pokój?

Nie ma takich formalnych zapisów, niemniej dziecko, które powierzamy rodzinie zastępczej powinno mieć wydzieloną swoją prywatną przestrzeń. Oczywiście, optymalnym rozwiązaniem jest, jeżeli miałoby swój osobny pokój, ale mamy świadomość, że nie zawsze jest to możliwe. Przychylamy się do sytuacji, kiedy dziecko przyjmowane w pieczę zastępczą zamieszka w pokoju z biologicznym dzieckiem opiekunów. Są sytuacje, kiedy dziecko pozostaje w pieczy zastępczej np. spokrewnionej i nie ma tam warunków na osobny pokój, albo opiekunowie są w trakcie budowy domu lub oczekują na większe mieszkanie, wtedy wymagamy, aby zostało dziecku wydzielone odpowiednio duże miejsce ze wspólnej przestrzeni, gdzie miałoby warunki do spokojnego odpoczynku i nauki. Przy czym miejsce to, czy pokój nie muszą być umeblowane. Przyjmując dziecko do siebie, opiekunowie otrzymują wsparcie finansowe na niezbędne rzeczy, sprzęty umożliwiające dziecku normalne funkcjonowanie w nowym domu. Ustawa nie określa wysokości takiej pomocy, u nas w Szczecinie przyjmuje się, że jest to kwota do 2000,- złotych. Można ją przeznaczyć na np. meble, łóżko, biurko, krzesło, oświetlenie, wykładzina podłogowa, ale też fotelik samochodowy, wózek, czy w szczególnych przypadkach niezbędną odzież i obuwie dostosowane do pory roku.

Chcę pomóc