Jak traktować własne, biologiczne dziecko prowadząc rodzinę zastępczą?


Data dodania: 24-10-2019 r.
Ilość wejść: 2 347.

Redaktor/Autor: Ewa Juchniewicz

Ewelina Koczan

– koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Jak traktować własne,  biologiczne dziecko prowadząc rodzinę zastępczą?

Dziecko biologiczne powinno być traktowane tak samo jak dzieci przyjęte do domu w ramach prowadzonej rodziny zastępczej. Nie możemy stosować innych norm dla dziecka biologicznego, a innych dla dziecka w pieczy. Zachwiałoby to całym wypracowanym dotąd systemem rodzinnym. Z tym, że bez względu na to w jakim wieku jest dziecko biologiczne , musi wiedzieć, musi być przygotowane wcześniej na przyjście kolejnego lokatora do domu. Na poziomie jego rozwoju musi wiedzieć jakie zmiany zajdą w domu, z czym będzie musiało się zmierzyć, jakich sytuacji może się spodziewać. Decyzja o utworzeniu rodziny zastępczej musi być odpowiedzialna i dojrzała. Musi być przedyskutowana z całą rodziną, a zdanie, nastawienie dzieci biologicznych powinno być szczególnie uważnie wysłuchanie i wzięte pod uwagę.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Pułapki okresu usamodzielniania.


Data dodania: 15-10-2019 r.
Ilość wejść: 1 648.

Redaktor/Autor: Ewa Juchniewicz

Renata Zygmunt

– terapeuta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny w Szczecinie.

 

Pułapki wieku dorastania w przypadku młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej.

Jeżeli mamy rozmawiać o wieku dorastania, to musimy zacząć od wczesnego dzieciństwa, bo to ono nas determinuje i kształtuje nasze zachowania w przyszłości, a zwłaszcza w wieku dorastania. Mamy dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej w wieku 1, 2 lat i pozostają w niej do usamodzielnienia.

Bardzo, bardzo mocno uogólniając to, po pierwsze dzieci zostają zbyt późno zabierane ze środowisk dysfunkcyjnych, patologicznych. Trafiają do pieczy zastępczej, jeżeli jest taka możliwość spokrewnionej, ale wtedy, są blisko środowiska, z którego zostały zabrane, środowiska, które mu zagrażało. Często wychowują się w tym samym domu, tylko odpowiedzialność przechodzi z córki np. na matkę, czyli babcię dziecka. Jeśli jest małe i nie trafia do rodziny spokrewnionej, zostaje umieszczone w pogotowiu rodzinnym, na ściśle określony czas. Na pewno, nie jest to jego miejsce docelowe czyli, będzie wędrowało dalej mimo, że najprawdopodobniej przy tych opiekunach poczuje się pewnie i bezpiecznie. Jeśli jest starsze, pójdzie do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Instytucjonalna piecza to system zmieniających się wychowawców, którzy mimo ogromnego zaangażowania są tylko  pracownikami instytucji, zmieniają pracę, idą na urlopy macierzyńskie, dla podratowania zdrowia, mają swoje domy, swoje dzieci do których wracają, zostawiając dzieci placówkowe.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Dlaczego tak ważna jest pomoc usamodzielniającej się młodzieży z pieczy zastępczej?


Data dodania: 24-09-2019 r.
Ilość wejść: 1 107.

Redaktor/Autor: Ewa Juchniewicz

Michał Krupa

starszy pracownik socjalny d/s usamodzielnień, konsultant mieszkań chronionych w MOPR Szczecin.

 

Dlaczego tak ważna jest pomoc usamodzielniającej się młodzieży wychodzącej z pieczy zastępczej?

Młodzież wychodząca z pieczy zastępczej to dokładnie taka sama młodzież, jak ta wychodząca z rodzin biologicznych, bardziej lub mniej zdolna, bardziej lub mniej zaradna, nieśmiała i przebojowa, ale… często nie mająca wzorców, nie mająca wsparcia, nie mająca zaplecza, nie mająca motywacji, za to o niższym poczuciu własnej wartości, z biologicznie zagrażającym jej środowisku.  Usamodzielnienie to bardzo trudny okres dla każdego młodego człowieka, dla człowieka bez rodziny to najistotniejszy moment w życiu, to wybranie drogi  którą ” ma zapisaną w genach”, czy tej do której przygotowywała go piecza zastępcza.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Dziecko w rodzinie zastępczej poza jego powiatem?


Data dodania: 19-09-2019 r.
Ilość wejść: 1 401.

Redaktor/Autor: Ewa Juchniewicz

Jacek Cerebież –  Tarabicki

Zastępca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Czy można umieścić dziecko w rodzinie zastępczej poza jego miejsca zameldowania? W innym powiecie?

Można i skrzętnie z tego korzystamy. Na koniec 2018 r  mieliśmy  łącznie  170  dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poza Szczecinem. W tym 130  w pieczy  rodzinnej.  Są to z reguły dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych spokrewnionych. Dzieje się tak, kiedy rodzice, tracą prawo bezpośredniej opieki nad swoim dzieckiem,  a rodzina dziecka gotowa przejąć  opiekę,  mieszka poza Szczecinem…  Ale, to może też dotyczyć specjalistycznej formy pieczy,  placówki specjalistyczno – terapeutycznej w Szczecinie nie ma .

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Czy można rozwiązać rodzinę zastępczą ?


Data dodania: 07-08-2019 r.
Ilość wejść: 7 456.

 

Agnieszka Gierszewska – pedagog, kierownik sekcji do spraw niezawodowej i spokrewnionej pieczy zastępczej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

 

 

 

Kto może rozwiązać rodzinę zastępczą ?

Rodzinę zastępczą zawsze rozwiązuje sąd.

Rodzina spokrewniona i niezawodowa musi sama wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie jej z pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rodziny zawodowe i rodzinne domy dziecka mają podpisane umowy z organizatorem pieczy zastępczej, czyli z MOPR lub PCPR . Jeżeli chcą zrezygnować z prowadzenia  rodziny zastępczej, czy rodzinnego domu dziecka rozwiązują umowę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Te rodziny do sądu już nie idą. Wtedy MOPR czy PCPR informują sąd o wygaszenie  danej rodziny zastępczej zawodowej czy rodzinnego domu dziecka.

Organizator pieczy zastępczej, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może z własnej inicjatywy wnioskować do sądu o rozwiązanie danej rodziny zastępczej. Powodem może być nieprawidłowe spełnianie swoich funkcji przez rodzinę, bądź powrót dzieci do rodziny biologicznej.

Każde dziecko, jest umieszczane w pieczy zastępczej decyzją sądu, jak też decyzją sądu opuszcza rodzinę zastępczą.

Na jaki okres zawierane są umowy z rodziną zastępczą zawodową i rodzinnym domem dziecka?

Pierwsza umowa z nowo powołana rodziną zastępczą zawodową, czy rodzinnym domem dziecka jest zawierana na czas 3 lat, następna na czas nieokreślony.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Czy rodzina zaprzyjaźniona to to samo co rodzina pomocowa w pieczy zastępczej ?


Data dodania: 15-07-2019 r.
Ilość wejść: 3 132.

 

Małgorzata Olszewska 

Kierownik sekcji

ds. zawodowej pieczy zastępczej i wsparcia specjalistycznego

 

 

 

Czy rodzina zaprzyjaźniona i rodzina pomocowa to samo? Jakie warunki należy spełnić, żeby móc zostać rodziną zaprzyjaźnioną i czy wtedy można zabierać dzieci na wakacje czy na święta?

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie ma terminu „rodzina zaprzyjaźniona”. Wobec tego taka  forma nie jest umocowana prawnie. Jeśli traktować „rodzinę zaprzyjaźnioną” jako osoby, które interesują się dzieckiem i jego sprawami i chciałyby kontaktować się z dzieckiem lub urlopować je w trakcie przykładowo świąt czy wakacji, wymagana jest zgoda Sądu Rodzinnego. Osoby takie odpowiednio wcześniej muszą złożyć do Sądu wniosek i muszą się liczyć z wizytą kuratora w ich domu. Sąd na pewno będzie badał intencje i dalsze zamiary tych osób wobec dziecka. Nie jest praktykowane przekazywanie dzieci z pieczy zastępczej na święta lub wakacje pod opiekę komukolwiek  bez zgody Sądu. Jeśli dziecko jest umieszczone w pieczy zastępczej, każdy kto wyraża taką wolę, nawet rodzice biologiczni muszą mieć zgodę Sądu na pobyt dziecka poza rodziną zastępczą lub placówką, w której jest umieszczone.

Jeśli chodzi o termin „rodzina pomocowa” określa to ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej art. 73, 74 i 75. Podstawą umieszczenia w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą,  a rodziną pomocową. Rodziną pomocową może być inna rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, albo osoby, które ukończyły szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W praktyce oznacza to, że funkcję taką mogą pełnić wyłącznie osoby spełniające warunki z art. 42 dotyczące kandydatów na rodziny zastępcze, które mają szkolenie. Osoby, które wyrażą taką wolę muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków formalnych tj. zaświadczenie lekarskie, opinia psychologiczna, potwierdzenie zatrudnienia, zameldowania, informacje o warunkach mieszkaniowych, zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie dot. własnej władzy rodzicielskiej. Oczywiście również są sprawdzane w rejestrze przestępców na tle seksualnym na co muszą wyrazić zgodę pod rygorem nie zawarcia umowy.

Umowy z rodzinami pomocowymi zawiera się w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzących rddz., np. w związku z wypoczynkiem, który reguluje art. 69, udziałem w szkoleniu, pobytem w szpitalu, nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi.

Umowa z rodziną pomocową zawiera ustalenia, czy opieka nad dzieckiem/dziećmi będzie w dotychczasowym miejscu ich zamieszkania, czy w miejscu zamieszkania rodziny pomocowej.

Zawarcie umowy z rodziną pomocową nie jest podyktowane jedynie wolą takiej rodziny do czasowej opieki nad dzieckiem, lecz musi być spowodowana obiektywną przyczyną braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez dotychczasowego opiekuna. Umowy takie zawierane są nawet na bardzo krótki okres np. 3 dni.

Czy za czasową opiekę nad dziećmi rodzina pomocowa pobiera wynagrodzenie?

Oczywiście, rodzina pomocowa z którą zawarta jest umowa na czasowe sprawowanie opieki nad dzieckiem czy dziećmi otrzymuje wynagrodzenie. Jest ono wyliczane proporcjonalnie do ilości dni w których sprawuje tą opiekę.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Kto może pracować jako wolontariusz w pieczy zastępczej?


Data dodania: 04-07-2019 r.
Ilość wejść: 1 414.

 

Małgorzata Olszewska 

Kierownik sekcji

ds. zawodowej pieczy zastępczej i wsparcia specjalistycznego

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

 

1. Czy każda osoba może zgłosić się do Rodzinnego Domu Dziecka, czy innej placówki zajmującej się pieczą zastępczą w charakterze wolontariusza?

Osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka powinny się zgłosić do MOPR. Jeśli ktoś chciałby zostać wolontariuszem w konkretnej placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem tej placówki. Może zgłosić się każda osoba, która wyraża taką wolę, ale nie jest to jednoznacznie ze skierowaniem takiej osoby jako wolontariusza. 

2. Czy są jakieś kryteria wiek, wykształcenie, zameldowanie?

Nie ma kryteriów w zakresie wieku, wykształcenia, zameldowania. Natomiast wolontariusz powinien realnie ocenić swoje możliwości, czas jakim dysponuje, wiedzę nt. dzieci. Trzeba brać pod uwagę, że w pieczy zastępczej są dzieci po przejściach, traumach, z zaburzeniami zachowania i emocji, niedostosowane, przez co wymagają więcej uwagi niż dzieci, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Warto więc mieć wiedzę na ten temat, cierpliwość, siłę  i czas. Przede wszystkim trzeba być odpowiedzialnym w tej decyzji, bo wprowadzamy do kontaktu z dzieckiem po przejściach nową osobę, która powinna wnieść coś dobrego w życie tego dziecka i nie spowodować kolejnej szkody.

3. Jakich formalności trzeba dopełnić?

Należy złożyć w MOPR wniosek o zawarcie umowy wolontariackiej. Należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na sprawdzenie w rejestrze przestępców na tle  seksualnym.

4. Czy wymagane są jakieś przeszkolenia na wolontariusza, książeczka zdrowia, zaświadczenie o niekaralności?

Nie ma szkoleń dla wolontariuszy, nie wymagamy książeczki zdrowia. Mile widziane są ukończone kursy np. pierwszej pomocy, wychowawcy kolonijnego, opiekuna dziecięcego, animatora dziecięcego itp. Ale nie jest to wymóg. Przed zawarciem umowy sprawdzamy osobę w rejestrze przestępców na tle seksualnym oraz prosimy o dostarczenie zaświadczenia o niekaralności. Z każdym wolontariuszem rozmawiamy nt. jego gotowości i świadomości dotyczącej specyfiki dzieci z pieczy zastępczej. Na tej podstawie oceniamy czy osoba się nadaje.

  1. Czy można sobie wybrać placówkę np. gdzieś w pobliżu miejsca zamieszkania?

Wolontariuszy kierujemy do rodzin, które zgłoszą zapotrzebowanie na taką pomoc. Jeśli zdarzy się, że mamy do wyboru rodzinę bliżej miejsca zamieszkania wolontariusza to oczywiście możemy to brać pod uwagę. Istotne jest, że jako MOPR nie zajmujemy się wolontariatem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Więc jeśli osoba zainteresowana mieszka w pobliży placówki, to sama może się do niej zgłosić.

 

Chcę pomóc

Czy rodzinie zastępczej niezawodowej należy się urlop macierzyński?


Data dodania: 29-05-2019 r.
Ilość wejść: 10 639.

 

Paweł Kowalski, radca prawny Stanowiska ds. Obsługi Prawnej MOPR w Szczecinie 

Czy rodzinie zastępczej niezawodowej należy się urlop macierzyński?

Tak, rodzinom zastępczym spokrewnionym i niezwodowym przysługuje urlop macierzyński , a po nim rodzicielski. Łącznie rodzic może być z dzieckiem w domu przez rok. Za ten czas otrzyma zasiłek macierzyński.
Miesięczna wysokość zasiłku macierzyńskiego jest nie mniejsza niż 1000 zł.
Urlopu, tak macierzyńskiegi jak i rodzicielskiego  udziela się na pisemny wniosek pracownika, który jest rodzicem zastępczym spokrewnionym lub niezawodowym. Wniosek ten należy złożyć u pracodwacy do 21 dni od przyjęcia dziecka do rodziny.

Czytaj więcej

Chcę pomóc

Czy osoba samotna może zostać rodziną zastępczą?


Data dodania: 21-05-2019 r.
Ilość wejść: 4 631.

 

 

Bogusława Porzezińska

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

 

 

 

 

                                                               

   Czy osoba samotna może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą może być osoba samotna ( kobieta lub mężczyzna) lub małżeństwo. Rodziny zastępczej nie mogą tworzyć osoby pozostające w nieformalnym związku np. żyjące w konkubinacie.

Osoba lub małżeństwo ubiegające się o bycie rodziną zastępczą muszą również spełniać następujące warunki:

– nie mogą mieć ograniczonej ani zawieszonej władzy rodzicielskiej co do swoich dzieci, nie są oraz nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – jeżeli taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem- nie mają przeciwwskazań zdrowotnych, przy czym orzeczenie o niepełnosprawności nie wyklucza z ubiegania się o możliwość zostania rodziną zastępczą.

– mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe ( w przypadku rodziny niezawodowej, jedna z osób tworzących tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu).

Kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka muszą przejść szkolenie ( jest bezpłatne) oraz uzyskać kwalifikacje na rodzinę zastępczą.  Szkolenia są przeprowadzane przez Ośrodki Adopcyjne, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Chcę pomóc

Czy przyjmując dziecko w pieczę zastępczą trzeba zapewnić mu osobny pokój?


Data dodania: 13-05-2019 r.
Ilość wejść: 1 620.

 

Bogusława Porzezińska

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

 

 

 

 

Czy  przyjmując dziecko w pieczę zastępczą trzeba zapewnić mu osobny pokój?

Nie ma takich formalnych zapisów, niemniej dziecko, które powierzamy rodzinie zastępczej powinno mieć wydzieloną swoją prywatną przestrzeń. Oczywiście, optymalnym rozwiązaniem jest, jeżeli miałoby swój osobny pokój, ale mamy świadomość, że nie zawsze jest to możliwe. Przychylamy się do sytuacji, kiedy dziecko przyjmowane w pieczę zastępczą zamieszka w pokoju z biologicznym dzieckiem opiekunów. Są sytuacje, kiedy dziecko pozostaje w pieczy zastępczej np. spokrewnionej i nie ma tam warunków na osobny pokój, albo opiekunowie są w trakcie budowy domu lub oczekują na większe mieszkanie, wtedy wymagamy, aby zostało dziecku wydzielone odpowiednio duże miejsce ze wspólnej przestrzeni, gdzie miałoby warunki do spokojnego odpoczynku i nauki. Przy czym miejsce to, czy pokój nie muszą być umeblowane. Przyjmując dziecko do siebie, opiekunowie otrzymują wsparcie finansowe na niezbędne rzeczy, sprzęty umożliwiające dziecku normalne funkcjonowanie w nowym domu. Ustawa nie określa wysokości takiej pomocy, u nas w Szczecinie przyjmuje się, że jest to kwota do 2000,- złotych. Można ją przeznaczyć na np. meble, łóżko, biurko, krzesło, oświetlenie, wykładzina podłogowa, ale też fotelik samochodowy, wózek, czy w szczególnych przypadkach niezbędną odzież i obuwie dostosowane do pory roku.

Chcę pomóc