Czy rodzina zaprzyjaźniona to to samo co rodzina pomocowa w pieczy zastępczej ?


Data dodania: 15-07-2019 r.
Ilość wejść: 3 133.

 

Małgorzata Olszewska 

Kierownik sekcji

ds. zawodowej pieczy zastępczej i wsparcia specjalistycznego

 

 

 

Czy rodzina zaprzyjaźniona i rodzina pomocowa to samo? Jakie warunki należy spełnić, żeby móc zostać rodziną zaprzyjaźnioną i czy wtedy można zabierać dzieci na wakacje czy na święta?

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie ma terminu „rodzina zaprzyjaźniona”. Wobec tego taka  forma nie jest umocowana prawnie. Jeśli traktować „rodzinę zaprzyjaźnioną” jako osoby, które interesują się dzieckiem i jego sprawami i chciałyby kontaktować się z dzieckiem lub urlopować je w trakcie przykładowo świąt czy wakacji, wymagana jest zgoda Sądu Rodzinnego. Osoby takie odpowiednio wcześniej muszą złożyć do Sądu wniosek i muszą się liczyć z wizytą kuratora w ich domu. Sąd na pewno będzie badał intencje i dalsze zamiary tych osób wobec dziecka. Nie jest praktykowane przekazywanie dzieci z pieczy zastępczej na święta lub wakacje pod opiekę komukolwiek  bez zgody Sądu. Jeśli dziecko jest umieszczone w pieczy zastępczej, każdy kto wyraża taką wolę, nawet rodzice biologiczni muszą mieć zgodę Sądu na pobyt dziecka poza rodziną zastępczą lub placówką, w której jest umieszczone.

Jeśli chodzi o termin „rodzina pomocowa” określa to ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej art. 73, 74 i 75. Podstawą umieszczenia w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą,  a rodziną pomocową. Rodziną pomocową może być inna rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, albo osoby, które ukończyły szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W praktyce oznacza to, że funkcję taką mogą pełnić wyłącznie osoby spełniające warunki z art. 42 dotyczące kandydatów na rodziny zastępcze, które mają szkolenie. Osoby, które wyrażą taką wolę muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków formalnych tj. zaświadczenie lekarskie, opinia psychologiczna, potwierdzenie zatrudnienia, zameldowania, informacje o warunkach mieszkaniowych, zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie dot. własnej władzy rodzicielskiej. Oczywiście również są sprawdzane w rejestrze przestępców na tle seksualnym na co muszą wyrazić zgodę pod rygorem nie zawarcia umowy.

Umowy z rodzinami pomocowymi zawiera się w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzących rddz., np. w związku z wypoczynkiem, który reguluje art. 69, udziałem w szkoleniu, pobytem w szpitalu, nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi.

Umowa z rodziną pomocową zawiera ustalenia, czy opieka nad dzieckiem/dziećmi będzie w dotychczasowym miejscu ich zamieszkania, czy w miejscu zamieszkania rodziny pomocowej.

Zawarcie umowy z rodziną pomocową nie jest podyktowane jedynie wolą takiej rodziny do czasowej opieki nad dzieckiem, lecz musi być spowodowana obiektywną przyczyną braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez dotychczasowego opiekuna. Umowy takie zawierane są nawet na bardzo krótki okres np. 3 dni.

Czy za czasową opiekę nad dziećmi rodzina pomocowa pobiera wynagrodzenie?

Oczywiście, rodzina pomocowa z którą zawarta jest umowa na czasowe sprawowanie opieki nad dzieckiem czy dziećmi otrzymuje wynagrodzenie. Jest ono wyliczane proporcjonalnie do ilości dni w których sprawuje tą opiekę.

 

Czy można skończyć kursy na rodzinę zastępczą i opiekować się dziećmi tylko w ramach rodziny pomocowej?

Oczywiście, że można. Każdy MOPR z otwartymi ramionami przyjmie taką rodzinę, która byłaby tylko rodziną pomocową. Każdej rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka przysługuje raz w roku urlop wypoczynkowy, są sytuacje losowe typu pobyt w szpitalu, wyjazd na szkolenie, wyjazdy okolicznościowe na które nie sposób  zabrać ze sobą dzieci, wtedy musi być zapewniona stała opieka nad dziećmi. Zazwyczaj takich rodzin pomocowych brakuje i zaczyna się logistyczna układanka.

Jak rozwiązuje się kwestię opieki nad dziećmi jeśli np.  prowadzący rodzinę zastępczą zawodową, chcą od czasu do czasu np. wyjść wieczorem do kina, czy na imieniny do znajomych ? Czy wszędzie muszą zabierać ze sobą wszystkie dzieci pozostający u nich w pieczy zastępczej? 

Przy parogodzinnych wyjściach, jeśli rodzice zastępczy są w stanie w razie konieczności w krótkim czasie wrócić do domu , sami we własnym zakresie organizują opiekę nad dziećmi na czas ich nieobecności. Nie, ci opiekunowie nie potrzebują  żadnych szkoleń. Tak jak w każdej innej biologicznej rodzinie.

Chcę pomóc

Leave a Reply