Dziecko w rodzinie zastępczej poza jego powiatem?


Data dodania: 19-09-2019 r.
Ilość wejść: 1 402.

Redaktor/Autor: Ewa Juchniewicz

Jacek Cerebież –  Tarabicki

Zastępca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Czy można umieścić dziecko w rodzinie zastępczej poza jego miejsca zameldowania? W innym powiecie?

Można i skrzętnie z tego korzystamy. Na koniec 2018 r  mieliśmy  łącznie  170  dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poza Szczecinem. W tym 130  w pieczy  rodzinnej.  Są to z reguły dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych spokrewnionych. Dzieje się tak, kiedy rodzice, tracą prawo bezpośredniej opieki nad swoim dzieckiem,  a rodzina dziecka gotowa przejąć  opiekę,  mieszka poza Szczecinem…  Ale, to może też dotyczyć specjalistycznej formy pieczy,  placówki specjalistyczno – terapeutycznej w Szczecinie nie ma .

My, także często jesteśmy zasypywani prośbami o  miejsce w pieczy zastępczej wśród rodzin szczecińskich. Nasze potrzeby nie są zaspokojone, więc w takich sytuacjach odmawiamy.

Pobyt dziecka na terenie innego powiatu , związany jest z zawarciem porozumienia z tym powiatem, które reguluje kwestie płatności  za ten pobyt. Oczywiście, są one uregulowane w samej ustawie, więc wątpliwości i sporów na ten temat prawie nie ma.

Nie rozpatrujemy możliwości  umieszczania dzieci w pieczy rodzinnej poza powiatem z pominięciem  właściwych miejscowo pcpr  i organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej n.p w drodze ustaleń z samymi rodzinami.  Nam trudno byłoby wspierać rodziny zastępcze  poza Szczecinem, wgląd w sytuację dziecka, element nadzoru,  okresowej oceny wymaga, by rodzina miała partnera i  monitoring w miejscy sprawowania pieczy.

Rozumiemy, że niekiedy rodziny zastępcze, czy kandydaci na rodziców, którzy nie zostali wykorzystani w swojej gotowości,  poszukują potencjalnych podopiecznych na własną rękę w innych miejscowościach, ale taka praktyka  nie jest przez nas podejmowana.

Pobyt dziecka poza miejscem pochodzenia rodzi i inne problemy: utrudnione kontakty z rodziną biologiczną  i innymi bliskimi, oddalanie szans na powrót do domu i pracę z rodziną biologiczną, o ile taki kierunek jest przyjęty w planie pomocy dziecku.

Jeszcze inne problemy mogą się objawiać przy dzieciach starszych , uprawnionych do wsparcia w procesie usamodzielniania. Wzrastanie w jednym środowisku, a usamodzielnianie w innym, często rodzi rozmaite kłopoty i dodatkowe trudności.

Każdy z powiatów ma prawo do  tworzenia własnych rozwiązań i regulacji jeśli chodzi o warunki funkcjonowania i  wspierania rodzin zastępczych . Oczywiście, w ramach  ogólnopolskiej regulacji ustawowej. Warunki  funkcjonowania szczecińskich rodzin zastępczych, w tym i te materialne, są lepsze niż  minima określone w ustawie , ale niektórzy mimo to, uznają je za niewystarczające, a rodziny z innych powiatów często tych rozwiązań i instrumentów nam i tak zazdroszczą. Ale też, i zakres potrzeb  i koszty utrzymania, potencjał  dla ewentualnego dodatkowego wsparcia , skala dysfunkcji rodzinnych jest w różnych częściach Polski różna, więc jakiekolwiek  łatwe uogólnienia i porównania   na ogół bywają powierzchowne.

Reasumując  potrzeby w zakresie rozwoju  rodzinnej pieczy zastępczej w Szczecinie pozostają  niezmiennie  duże. Szczęśliwie  ta świadomość  jest raczej powszechna.

Nie mamy dzisiaj barier  w postaci nisko ustawionych limitów na wsparcie finansowe dla nowych rodzin. Świadomość  ograniczeń w kierowaniu do pieczy zastępczej instytucjonalnej  także jest coraz większa. Ale tym co powinno być najistotniejsze i zaczyna się realizować to  przede wszystkim intensywniejsza i  szybciej podejmowana praca z rodziną biologiczną i ta naprawcza i ta diagnostyczna i usuwanie barier w szybszym  regulowaniu  sytuacji dziecka i w procedurach sądowych i kwalifikacji adopcyjnej.

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  zakładał daleko idącą swobodę w  tworzeniu, szkoleniu,  kwalifikowaniu  i kierowaniu dzieci  do rodzin  przez każdy z powiatów na terenie całej Polski, ale projekt ten został odłożony, a niektóre z jego zapisów było oceniane jako bardzo kontrowersyjne.

 

 

Chcę pomóc

Leave a Reply