Piecza zastępcza – finansowe wsparcie


Data dodania: 18-05-2019 r.
Ilość wejść: 1 984.

PIECZA  ZASTĘPCZA – FINANSOWE WSPARCIE.

Każdej rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domom dziecka przysługują świadczenia finansowe na utrzymanie każdego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

Na każde dziecko umieszczone w

– rodzinie zastępczej spokrewnionej  694,- zł miesięcznie

– rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz rodzinnym domu dziecka 1.052,- zł miesięcznie

– rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na każde dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością dodatkowo nie mniej niż 211,- zł miesięcznie.

Ponadto na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przysługuje świadczenie 500 + w wysokości 500,- zł miesięcznie.

Opiekun dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, odbiera zasądzone dziecku alimenty od rodzica biologicznego.

oraz inne świadczenia dodatkowe ( one nie są obligatoryjne)

– świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –  jednorazowo.

– dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.

– świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych- jednorazowo lub okresowo.

– środki na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka – jednorazowo.

– środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości odpowiadającej ponoszonym opłatom  – rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka.

– środki finansowe na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego – rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka.

– rodzina zastępcza zawodowa, bądź rodzinny dom dziecka mogą ubiegać się o lokal mieszkalny na potrzeby prowadzonej działalności w ramach zawodowej pieczy zastępczej ( w Szczecinie w ramach programu „Dom dla dziecka” o lokale z puli Gminy Miasta Szczecin mogą ubiegać się te rodziny zastępcze zawodowe, które deklarują zwiększenie liczby dzieci w pieczy do co najmniej 4 osób lub  nowe rodziny, które od razu zgłaszają chęć stworzenia rodziny zastępczej zawodowej. Lokale te otrzymują na czas pełnienia pieczy zastępczej, mogą w nich zamieszkać razem ze swoimi biologicznymi dziećmi. Są to najczęściej lokale budowane  już z przeznaczeniem na prowadzenie tak licznych rodzin, mają około 170 m 2 powierzchni i przekazywane są w stanie „pod klucz” a doposażane przez gminę.)

Wynagrodzenie dla

– prowadzącego rodzinę zastępczą zawodową i rodzinny dom dziecka nie mniej niż 2.000,- zł miesięcznie.

– prowadzącego rodzinę zastępczą zawodową specjalistyczną oraz  pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego nie mniej niż 2.600,- zł miesięcznie.

–  świadczenia dla rodziny pomocowej.

Rodzice biologiczni, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej są zobowiązani do ponoszenia miesięcznej opłaty od pierwszego dnia pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Uchylanie się od tego obowiązku skutkuje wszczęciem egzekucji administracyjnej, umieszczeniem w Krajowym Rejestrze Dłużników oraz pogarsza szanse odzyskania pełni władzy rodzicielskiej. Nawet całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia rodziców z obowiązku łożenia na dziecko.

Opłaty te nie obowiązują rodziców, którzy pozostawili dziecko bezpośrednio po urodzeniu w szpitalu.

Sprawy dotyczące świadczeń i wynagrodzeń dla rodzin zastępczych należą do kompetencji Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

W Szczecinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – szczegółowych informacji w tych kwestiach udziela Dział Pieczy Zastępczej tel. 91 – 42 40 035  pn.- pt. 7.30-15.30.

Chcę pomóc

Leave a Reply