Piecza zastępcza – jej formy.


Data dodania: 15-04-2019 r.
Ilość wejść: 443.

PIECZA  ZASTĘPCZA

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Ma ona charakter czasowy.

Celem pieczy zastępczej jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych, zapewnienie dziecku przygotowania do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami. Piecza zastępcza ma przede wszystkim zapewnić pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej oraz w formie instytucjonalnej.

 Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

 W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

Powołana na mocy postanowienia sądu do sprawowania opieki nad dziećmi rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy nad powierzonym ich opiece dzieckiem. W sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców, nadal pozostają oni opiekunami prawnymi dziecka i zachowują prawo do decydowania w ważnych kwestiach dotyczących m.in. jego leczenia, kształcenia, złożenia wniosku o wydanie paszportu, udzielają zgody na wyjazd dziecka poza granice kraju. W przypadku gdy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej koniecznym jest ustanowienie przez sąd opieki prawnej dla dziecka.
Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi prawno-rodzinnych pomiędzy opiekunami, a dzieckiem, takich jak w przypadku przysposobienia, dziecko nie staje się dzieckiem rodziny zastępczej. Pomiędzy rodziną zastępczą a dzieckiem nie powstają obowiązki i uprawnienia alimentacyjne, nie następuje dziedziczenie z mocy ustawy.

Rodzina zastępcza przyjmując dziecko, dba o jego rozwój fizyczny i intelektualny, zaspakaja potrzeby zarówno w sferze materialno – bytowej, jak i emocjonalnej. Angażuje się w proces kształcenia, pogłębia zainteresowania, organizuje wypoczynek wakacyjny. Pokazuje jak tworzyć więzi, dbać o innych i o siebie, czyli wypełnia obowiązki rodzicielskie wobec dziecka, dla którego tworzy rodzinę zastępczą.

Rodzina zastępcza:

–  spokrewniona:

– utworzona przez najbliższych krewnych przyjmowanego dziecka- dziadków, pradziadków lub rodzeństwo, może być pełniona przez osobę samotną lub małżeństwo;
– może w niej przebywać dowolna ilość dzieci;
– rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 694 zł oraz dodatek wychowawczy 500 zł na każde dziecko.
– otrzymuje także inne dofinansowania związane z pełnioną całodobowo opieką i wychowaniem dziecka;

– o ustanowienie krewnego rodziną zastępczą mogą wystąpić również sami rodzice, gdy nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem np. wyjeżdżają na dłuższy pobyt za granicę, przechodzą ciężką chorobę.

niezawodowa:

– utworzona przez dalszych krewnych przyjmowanego dziecka (takich jak wujostwo, kuzynostwo) lub osoby niespokrewnione z dzieckiem; może być pełniona przez osobę samotną lub małżeństwo;
– może w niej przebywać w tym samym czasie nie więcej jak 3 dzieci;
– rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1052 zł  oraz dodatek wychowawczy 500 zł na każde dziecko;
– otrzymuje także inne dofinansowania związane z pełnioną całodobowo opieką i wychowaniem dziecka;

– w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

zawodowa:

– utworzona przez osoby niespokrewnione z przyjmowanym dzieckiem, kiedy jego powrót do rodziców biologicznych nie jest możliwy,
– może w niej przebywać w tym samym czasie nie więcej jak 3 dzieci;
– rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1052 zł  oraz dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na każde dziecko;
– otrzymuje także inne dofinansowania związane z pełnioną całodobowo opieką i wychowaniem dziecka;
– dodatkowo przysługuje jej wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż 2000 zł miesięcznie;

W rodzinach zawodowych wyróżnia się:

 – zawodową pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego- tworzoną przez osoby niespokrewnione z dzieckiem. Przyjmującą dzieci w trybie nagłym, interwencyjnym, w tym dowiezionymi przez policję w sytuacjach porzucenia lub zagrożenia życia i zdrowia. W pogotowiu rodzinnym umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy, do czasu unormowania się sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 miesięcy lub do czasu zakończenia postępowania sądowego.

 specjalistyczną– utworzoną przez osoby niespokrewnione z przyjmowanym dzieckiem, pełniącą opiekę nad dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, dzieci na podst. ustawy z dnia 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz małoletnie matki z dziećmi.

Rodzinny dom dziecka

Utworzony dla dzieci, które nie mają bliskich osób w rodzinie biologicznej mogących przejąć nad nimi opiekę, a ich pobyt w pieczy jest długotrwały, przeważnie do ukończenia przez nich 18 r.ż., a w niektórych przypadkach po uzyskaniu pełnoletniości (pozostając na prawach wychowanka)

– może w nim przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci;
– prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł na każde dziecko;
– prowadzący otrzymuje także inne dofinansowania związane z pełnioną całodobowo opieką i wychowaniem dziecka;
– dodatkowo prowadzącym przysługuje wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż 2000 zł miesięcznie;

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje kandydata na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji wymienionych powyżej, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

Piecza instytucjonalna

Instytucjonalna piecza zastępcza to całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze różnego typu. Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, zaspokaja jego niezbędne potrzeby i podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny.

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej:

placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego – trafiają tu dzieci z powodu nagłej, kryzysowej sytuacji w rodzinie biologicznej lub w przypadkach wymagających zapewnienia mu natychmiastowej opieki. Pobyt w placówce interwencyjnej nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące, w szczególnych przypadkach, może on zostać przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie, umieszczenie w pieczy zastępczej;

placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego – trafiają tu dzieci, których rodzice nie podjęli działań o przywrócenie im opieki nad dzieckiem i pobyt w placówce przedłuży się do czasu znalezienia miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinie adopcyjnej, bądź do uzyskania pełnoletniości. Nie oznacza to, że rodzice nie mogą zabiegać o powrót dziecka pod ich opiekę ale z reguły dzieje się tak bardzo rzadko;

placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno -terapeutycznego zapewnia opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, wymagających stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej opieki ( m.in. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i wymagające wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych, dzieci z zaburzeniami zachowania);

placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – najbardziej zbliżona do rodzinnej pieczy zastępczej ponieważ prowadzona jest przez rodzinę (na ogół małżeństwo) w ich mieszkaniu, domu lub lokalu z zasobów miasta. Nie ma tu zmieniających się wychowawców, personelu sprzątającego i administracyjnego.

Umieszcza się w niej przede wszystkim liczne rodzeństwa. Dzieci wychowują się w tej rodzinie wraz z dziećmi biologicznymi prowadzących. W takiej placówce może przebywać do 8 wychowanków (w przypadku umieszczenia licznego rodzeństwa, liczba ta może być większa);

regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna – zapewnia opiekę dzieciom wymagającym szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, nie znalazły miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

Chcę pomóc

Dodaj komentarz