Piecza zastępcza -pomoc i wsparcie


Data dodania: 20-06-2019 r.
Ilość wejść: 2 042.

 

Małgorzata Olszewska 

Kierownik sekcji

ds. zawodowej pieczy zastępczej i wsparcia specjalistycznego

Piecza zastępcza – wsparcie i pomoc 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

Na terenie jednego powiatu może działać więcej niż jeden organizator rodzinnej pieczy zastępczej

W Szczecinie organizatorem pieczy zastępczej jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej realizuje  Dział Pieczy Zastępczej Sz-n, ul. Słowackiego 13 tel. 091 – 42- 27 – 027.
Podstawowym zadaniem Działu Pieczy Zastępczej jest udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym w wykonywaniu swoich funkcji oraz prawidłowemu pełnieniu opieki i wychowania, a także rozwiązywaniu zgłaszanych problemów i zapewnianiu właściwej pomocy podopiecznym.

Oferowane wsparcie w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej:

1.  Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej .

Obejmuje on – na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą –  rodziny  fachowym wsparciem. To właśnie koordynator pomaga osobom sprawującym  pieczę  zastępczą  w wypełnianiu ich codziennej niełatwej misji wychowywania dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

Jest to pracownik, który jest  pierwszym kontaktem rodziny w sytuacji, gdy pojawiają się problemy lub gdy chce ona przedyskutować jakieś zagadnienie. Krpz. kontaktuje się z rodziną zastępczą lub prowadzącymi rodzinny dom dziecka w miejscu ich zamieszkania, ale również współpracuje  z innymi instytucjami na rzecz dziecka i rodziny zastępczej. Jest to więc osoba, która wie najwięcej o potrzebach rodzin zastępczych i powierzonych im dzieci.

To właśnie od koordynatorów powinna być uzyskiwana wiedza na temat potrzeb rodzin zastępczych i powierzonych dzieci, to także oni powinni brać czynny udział w organizowaniu dla nich wsparcia. Jest on pierwszym kontaktem rodziny w sytuacji, gdy pojawiają się problemy lub gdy chce ona przedyskutować jakieś zagadnienie.

– W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.
– Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

– udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
– przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, planu pomocy dziecku;
– pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
– zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy – dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
– zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
– udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
– przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
– koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.
– zapewnianie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi – zatrudnianie osób do pomocy, a także wsparcie rodzin pomocowych;
W Szczecinie każda rodzina zastępcza i prowadzący rodzinne domy dziecka ma zapewnionego koordynatora.

2. Zatrudnienie osoby do pomocy rodzinie zastępczej.

2.a
W przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci, na wniosek rodziny zastępczej, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
2.b
Osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich może być także małżonek niepobierający wynagrodzenia z tytułu umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
3. Zapewnianie uczestnictwa w szkoleniach oraz konferencjach organizowanych przez inne instytucje, w celu podnoszenia ich kwalifikacji;

Oferta szkoleń i wsparcia dla rodziców zastępczych w roku 2019 w Szczecinie.

3.1. Wsparcie w formie warsztatów indywidualnych.W przypadku trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych istnieje możliwość konsultacji edukacyjnych w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej.

Wolę objęcia wsparciem w takiej formie należy zgłaszać bezpośrednio koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

3.2  Szkolenia dla rodzin zastępczych

– Na przełomie września i października 2019 r. planowana jest kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych niezawodowych i zawodowych. W przypadku zainteresowania będzie możliwość przeprowadzenia dodatkowych modułów szkolenia dla osób, które chciałyby zająć się prowadzeniem pieczy zastępczej zawodowo.

– W ostatnim kwartale 2019 r. planowana jest kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na opiekunów usamodzielnienia. Tak jak poprzednio szkolenie poprowadzą trenerzy fundacji Robinson Crusoe z Warszawy.

4. Pomocy świadczona przez wolontariuszy.

Rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka mogą korzystać z pomocy wolontariuszy, organizowanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Umowę na świadczenie usług w ramach wolontariatu pospisuje organizator pieczy zastępczej. Beneficjentem pomocy  świadczonej przez wolontariuszy są bezpośrednio rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

5. Zapewnianie pomocy prawnej rodzinom zastępczym.

We większości problemów prawnych dotyczących rodzicielstwa zastępczego są w stanie pomóc pracownicy bezpośredni pracujący z rodziną.

W sprawach bardziej zawikłanych, nietypowych lub trudnych można skorzystać z porady radcy prawnego. Potrzebę konsultacji prawnej należy zgłosić bezpośrednio krpz, który udzieli porady lub  umówi spotkanie z radcą prawnym.

6. Wyjazdy okolicznościowe dla rodzin zastępczych.

7. Udział w koloniach dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych lub dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci poza miejscem zamieszkania.

8. Imprezy okolicznościowe, takie jak Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

 

– Osoba, której przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, nie może kontynuować lub podjąć dodatkowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez zgody właściwego starosty. Starosta, po zasięgnięciu opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej może udzielić zgody, w przypadku gdy kontynuacja lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie będzie miało negatywnego wpływu na sprawowanie pieczy zastępczej.

– Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz pieczy zastępczej w Szczecinie.

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza serc” w Szczecinie

tel. 508 170 803
http://teczaserc.pl/

Działania i oferowane wsparcie:
– rozpoznawanie potrzeb i udzielanie specjalistycznej pomocy w przypadku nieprawidłowego rozwoju u dziecka;
– wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pomoc rodzinom w kryzysie;
– pomoc psychoterapeutyczna, psychologiczna, pedagogiczna i prawna;
– terapia indywidualna i rodzinna;
– terapia integracji sensorycznej SI;
– Specjalistyczna Poradnia FAS dla dzieci z płodowym zespołem alkoholowym;
– turnusy i obozy terapeutyczne, wczasy socjoterapeutyczne.

Fundacja „Mam Dom”
kom. 882 563 114

Strona Główna

– porady psychologa, pedagoga, logopedy, prawnika;
– diagnostyka oraz terapia dzieci z FASD płodowym zespołem alkoholowym;
– bogata oferta szkoleń i warsztatów dla dzieci i dorosłych, m.in. szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, rodziców adopcyjnych, warsztaty wzmacniające dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, warsztaty dla rodzin z problemami wychowawczymi, warsztaty plastyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
tel. (91) 460 08 05
kom. 601 888 566
http://www.srk.szczecin.pl/

Działania i oferowane wsparcie:
– pomoc rodzinie w kryzysie;
– wspieranie rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
– punkt konsultacyjny- porady prawne, pomoc psychologiczna, terapeutyczna;
– prowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci w wieku 0-10 lat będących pod opieką Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie;
– prowadzenie świetlic środowiskowych.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Cristiana”
tel. 91 433 71 33, 783 981 817
http://www.civitaschristianaszczecin.pl/

– pomoc rodzinie w trudnych sytuacjach życiowych, w kryzysie;
– wspieranie rodziny z problemem alkoholowym;
– Poradnia Młodzieżowo-Rodzinna- porady psychologa, prawnika, kuratora rodzinnego, mediatora, porady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
– Centrum Wspierania Rodzicielstwa od Poczęcia- pomoc rzeczowa osobom w trudnej sytuacji materialnej;
– Szkoła Rodzenia im. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego;
– ponadto organizacja spotkań otwartych, wykładów i warsztatów.

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny
tel. 91 350 73 80
kom. 697 80 30 70
http://www.sos.home.pl/

– Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny- wspieranie rodziny w kryzysie lub w trudnej sytuacji życiowej;
– Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem należnym ich uprawnień, a także pomoc prawna i psychologiczna;
– Centrum Integracji Społecznej- integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym;
– pomoc dzieciom dotkniętym przemocą.

Stowarzyszenie „Polites”
tel. 91 450 11 46, 91 350 84 75
http://www.polites.org.pl/index.php

– Program „Starszy brat starsza siostra”- skierowany do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci otrzymują opiekę wolontariusza m.in. w organizowaniu wolnego czasu i pomocy w odrabianiu lekcji;
– pomoc w odrabianiu lekcji dla dzieci z problemami w nauce;
– promowanie wolontariatu, wyjazdy na wolontariat do większości państwa europejskich
– tandemy językowe.

Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych
tel. (91)462 20 72, (91)462 20 90
http://stowarzyszenie.szczecin.pl/index.php

– prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie opieki i leczenia, a także edukacji, aktywizacji społecznej i zawodowej;
– organizowanie wyjazdów socjoterapeutycznych, rekreacyjnych, szkoleniowych;
– świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej;
– poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Szczecinie
tel. (91)42 68 197, (91) 42 68 198, (91) 42 69 268
http://www.psouuszczecin.org.pl/index.php

– specjalistyczna pomoc dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin;
– realizuje swoją działalność poprzez różne formy:
• Ośrodek Wczesnej Interwencji- pomoc dzieciom przedwcześnie urodzonym, z opóźnieniem psychoruchowym, wadami wrodzonymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi terapię indywidualną (zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą, rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia) oraz terapię grupową (muzykoterapia, logorytmika, rehabilitacja ruchowa)
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- specjalistyczna placówka oświatowa przeznaczona dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, umożliwiająca jednocześnie realizację obowiązku szkolnego oraz leczenie, terapię i rehabilitację. Ponadto oferuje wsparcie oraz szkolenia dla rodzin osób z upośledzeniem umysłowym.
• Warsztat Terapii Zajęciowej- adresowane dla młodzieży i dorosłych z wieloraką niepełnosprawnością
• Środowiskowy Dom Samopomocy – przeznaczony do dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, gdzie mają zapewnione podstawowe świadczenia opiekuńcze, edukacyjne i rehabilitacyjne, w tym pomoc psychologiczną oraz szeroki wachlarz zajęć indywidualnych i grupowych
• Ośrodek Oparcia Społecznego- międzyrodzinny system wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”
tel. (91)307 06 46
kom. 500 009 637

Strona główna

– pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych wszelkiego rodzaju niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
– rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego poprzez zajęcia indywidualne i grupowe z fizjoterapeutą, psychologiem, pedagogiem, logopedą;

Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii
tel. 91 422 60 60

Start

– profesjonalna diagnostyka i pomoc psychiatryczna, psychologiczna i psychoterapeutyczna;
– w ofercie znajduje się między innymi terapia indywidualna, jak i grupowa, terapia małżeńska i terapia dysfunkcji seksualnych.

PORADNIE PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE W SZCZECINIE
Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne
tel. 91 44 18 120

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
tel. 91 43 39 040

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
tel. 91 461 40 39

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 91 42 27 883

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
tel. 91 43 27 116

 

Chcę pomóc

Leave a Reply