RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej jako Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Dialogu Społecznego MY z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niepołomickiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000722786, REGON 369752688, NIP: 8522642581,

 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można się skontaktować:

 

a) kierując korespondencję tradycyjną na adres Fundacji: ul. Niepołomicka 1 Szczecin lub

b) za pośrednictwem adresu e-mail:

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celuwykonania umowy, wykonywania działalności statutowej i ustawowej Fundacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesuoraz Pani/Pana zgodyna podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) b) c) i f) oraz art. 9 ust. 2 pkt d) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń,

 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: przedstawiciele i pracownicy Fundacji, usługodawcy świadczący usługi na naszą rzecz i w naszym imieniu, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej i informatycznej oraz organy państwowe, samorządowe i sądy,

 

6. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że przepisy szczególne będą zobowiązywały Fundację do dalszego przetwarzania danych osobowych,

 

8. Ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

 

9. Fundacja nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany,

 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.