Czy osoba samotna może zostać rodziną zastępczą?


Data dodania: 21-05-2019 r.
Ilość wejść: 3 665.

 

 

Bogusława Porzezińska

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

 

 

 

 

                                                               

   Czy osoba samotna może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą może być osoba samotna ( kobieta lub mężczyzna) lub małżeństwo. Rodziny zastępczej nie mogą tworzyć osoby pozostające w nieformalnym związku np. żyjące w konkubinacie.

Osoba lub małżeństwo ubiegające się o bycie rodziną zastępczą muszą również spełniać następujące warunki:

– nie mogą mieć ograniczonej ani zawieszonej władzy rodzicielskiej co do swoich dzieci, nie są oraz nie były pozbawione władzy rodzicielskiej,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – jeżeli taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem- nie mają przeciwwskazań zdrowotnych, przy czym orzeczenie o niepełnosprawności nie wyklucza z ubiegania się o możliwość zostania rodziną zastępczą.

– mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe ( w przypadku rodziny niezawodowej, jedna z osób tworzących tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu).

Kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka muszą przejść szkolenie ( jest bezpłatne) oraz uzyskać kwalifikacje na rodzinę zastępczą.  Szkolenia są przeprowadzane przez Ośrodki Adopcyjne, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Chcę pomóc

Leave a Reply